Kalite Yönetim Birimi
21 Mayıs 2019

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ VE BİRİM ÇALIŞANLARI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Kalite Yönetim Direktörü: Filiz SUNGUN

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

1. SKS ve Verimlilik kriterlerine uygun olarak dokümanların hazırlanması, dağıtılması, takip edilmesi ve revizyonunun yapılması.

2. hastane kalite politikası, misyon ve vizyonuna uygun olarak çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

3. Öz değerlendirmelerin planlanması, uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmek. Öz değerlendirme sonuçlarını raporlandırarak üst yönetime sunmak ve kurumsal kalite platformuna verileri kaydetmek.

4. Dokümanların güncelliğini ve kontrolünün devamlılığını sağlar.

5. Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerini koordine eder ve çalışanlara SKS hakkında eğitimler vererek farkındalık oluşturmak.

6. Kalite yönetim Sisteminin içerisinde bulunan yazışmaları sağlar. İstatistiksel analizler yaptırır ve konu ile

ilgili raporlar hazırlatır ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.

7. SKS kapsamında kurulan komitelerin çalışmalarına katılır.

8. Kalite göstergelerini takip etmek ve yürütmek.

9. Düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak için gerekli çalışmaları yapmak.

10. Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

11. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) süreçleri yönetir.

12. Risk Yönetimi ile ilgili olarak çalışan güvenliği komitesinde görev alarak hastanede karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal ilişkin unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm riskleri içeren dökümanların hazırlanması, yürütülmesi ve uygulanmasında görev alır.

13. Hastane içerisinde kalibrasyona tabi tutulacak cihazların belirlenmesi, kalibrasyon planlarının yapılması.

14. Kurumsal kalite sisteminde istenen verileri yüklemek.
2019 YILI EĞİTİM PLANI.pdf
2019 ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI.pdf