Hasta Hakları
07 Eylül 2017

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

“Genel insan haklarının sağlık alanına yansıması”

 1. Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak ayırım görmeden faydalanma
 2. Bilgi isteme hakkı (hangi sağlık kuruluşlarından hangi hizmeti ne şartlarda alabileceği)
 3. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme (tabi olduğu mevzuatın usul ve şartlarına ve sevk zincirine uygun olarak)
 4. Sağlık hizmeti verecek olan personeli tanıma seçme ve değiştirme  (Değiştirme, mevzuat ile belirlenmiş usullere göre ve belirlenmiş bir ücret farkı varsa hasta tarafından karşılanmak şartı ile olacaktır)
 5. Modern tıbbi bilgi ve teknolojiye uygun teşhis tedavi ve bakım isteme
 6. Ötenazi yasağı
 7. Hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özenin gösterilmesi
 8. Genel olarak bilgi isteme (sağlık durumu, kendisine uygulanacak işlemler, bunların muhtemel sakıncaları, hastalığın seyri) 
 9. Kendisi ile ilgili tıbbi kayıt, rapor ve dökümana ulaşma, bir suretini isteme, kayıtların düzeltilmesini isteme
 10. Kendisine, ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteme
 11. Mahremiyetine saygı gösterilmesi (kimliğinin, tetkik sonuçlarının, teşhisinin, ziyaretçilerinin, tedavi giderleri ve ödenme şeklinin gizli kalması, muayene sırasında ilgisi olmayan kişilerin bulunmaması)
 12.  Ölüm olayı mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
 13. Bilgilerin gizli tutulması (hizmetin verilmesi sırasında edinilen bilgiler kanunla izin verilen haller dışında hiçbir şekilde açıklanamaz)
 14. 18 yaşından küçüklerden ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz.
 15.  Kısırlaştırma ve gebeliğin sonlandırılması hallerinde hastanın rızası, evli ise eşinin de rızası gereklidir.
 16. Hiç kimse; Sağlık Bakanlığının izni ve kendi rızası olmadan tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi girişim konusu yapılamaz
 17. Tıbbi araştırmalardan beklenen fayda araştırmaya razı olan gönüllünün hayatından üstün tutulamaz
 18. Gönüllü araştırmanın herhangi bir aşamasında verdiği rızayı geri alabilir
 19. Güvenlik içinde hizmet alma
 20. Dini vecibeleri yerine getirebilme
 21. Sağlık kurumunca belirlenen kurallara uygun olarak ziyaret edilme ve refakatçi bulundurma
 22. Bu hakların ihlali durumunda mevzuata uygun olarak müracaat, şikayet ve dava açma hakkı.